Choose Language

Info Telefon / Viber / Pozovite !!

064-11-56-894

Računarstvo u oblaku (engl. Cloud computing) je tehnologija koja obezbeđuje fleksibilan, od lokacije nezavistan pristup računarskim resursima koji se brzo i neprimetno alociraju i dealociraju prema potražnji. Računarski resursi se apstrahuju i obično virtuelizuju, i korisnicima se isporučuju u vidu usluga. Naplaćivanje, kada je prisutno, obično je bazirano na korišćenju, često u srazmeri sa količinom upotrebljenih resursa. Tehnički posmatrano, klaud model u svojoj osnovi ima koncept nezavisnosti od lokacije. Resursi provajdera se dele prema potrebi kako bi uslužili mnogobrojne korisnike, pri čemu se različiti fizički i virtuelni resursi dinamički dodeljuju i preraspoređuju prema zahtevima. Faciilty Management Cloud CAFM softver sada postaje realnost i kod nas.

Većina zakonskih pitanja vezana za klaud model proističu iz činjenice da je klaud computing distribuirana tehnologija u nezadrživom naletu na globalnom tržištu u eri teritorijalno ograničenih jurisdikcija. U takvoj situaciji se javljaju problemi u oblastima zaštite podataka, sigurnosti podataka, poverljivosti informacija, zaštite intelektualne svojine, regulisanja prava pristupa podacima od strane organa sprovođenja zakona, zaštitu korisnika od nemara provajdera, pitanja podizvođača usluga koji ne pružaju isti nivo garancija koji je predviđen ugovorom itd.

Cloud omogućava postavljanje CAFM softvera na web lokaciju preko koje može da upravlja neograničeni broj korisnika. Skupa i glomazna hardverska i serverska oprema odlaze u istoriju, dovoljan uslov za sveobuhvatnu primenu CAFM softvera postaje samo računara ili laptop i internet veza.

PATENT br. 1550 - Šaloni

SIGURNOSNI METALNI ŠALONI INPROS 

Inpros d.o.o. zadržava pravo 
na patent, industrijski dizajn
i fotografije proizvoda.

Zaštićen proizvod kod Zavoda za
intelektualnu svojinu R. Srbije
i kao takav predstavlja
isključivo vlasništvo
preduzeća Inpros doo

Svi ostali proizvodi šalona
predstavljaju KOPIJE
negarantovanog
kvaliteta i dizajna ! ! !
 

ZAVOD ZA INTELEKTUALNU 
SVOJINU REPUBLIKE SRBIJE
SEKTOR ZA PATENTE
Patent Br. 1550, 2018/9465 

MP 2017/0054

Beograd, 04.07.2018.god

Certifikat izvrsnosti 2017