Ejektori - ejektorski hidrotransport

Stručna podrška primarnom projektu agrara na čišćenju zapuštenih i napuštenih kanala za navodnjavanje !

Izvlačenje mulja iz kanala za navodnjavanje, jezera, ribnjaka, brana, bazena, bunara, rečnih korita  i raznih drugih jama.

Čišćenje kanala za navodnjavanje je skup, mukotrpan, komplikovan i dugotrajan proces. Dosadašnji način čišćenja  obavljao se sa skupom mehanizacijom-  viljuškarima i drugim mehaničkim uređajima. Predlažemo da se čišćenje kanala obavlja ejektoriskim hidrotransportom. Ejektori se danas pored mnogih  drugih oblasti koriste i za  hidrotransport peska, šljake, pepela, rude, mulja i drugih čvrstih i rastresitih materijala. Ejektorski hidrotransport se upotrebljava za male i velike protoke (preko 10003/h), za rastojanja od po nekoliko kilometara i za savlađivanje velikih visinskih razlika.

Ejektori su se do sada relativno malo koristili, jer nije bilo dovoljno teorijskih znanja na bazi kojih bi se izveli  ejektori koji bi u pogonu ostvarili zadate uslove.  Preduzeće EJEKTOINŽENJERING iz Beograda razvilo je novu teoriju na bazi  koje je isprojektovalo i izvelo, u našoj zemlji i u inostranstvu, više različitih veličina za hidrotransport šljake, pepela, peska i mulja i druge namene.

U saradnji sa INPROS INŽINJERINGOM iz Beograda razvijeno je sistemsko rešenje koje rešava problem čišćenje i izvlačenja i mulja, peska i zemlje sa dna kanala.

Ejektori - opis rada

Pogonska voda (koja se pumpom ili iz vodovoda  potiskuje u ejektor), a koja za slučaj korišćenja ejektora u kanalima može biti  voda iz samog kanala, nosi sa sobom energiju potrebnu za izvlačenje mulja, peska ili zemlje sa dna kanala.  Deo energije koju pogonska voda ima koristi se za transport usisanog materijala, što znači da se na izlasku iz ejektora nalazi mešavina vode, mulja, peska i zemlje pod pritiskom potrebnim za dalji transport odnosno transport do odlagališta izvučenog materijala.

Osmišljeno je tehničko rešenje koje rukovaocu na jednostavan način omogućava čišćenje odnosno sprečavanje začepljavanja usisnog cevovoda i usisne korpe, odnosno sprečavanje prekida transporta.

Čišćenje kanala, ejektori, opis rada instalacije

Motorna pumpa (ili elektro pumpa) sa povezanim  ejektorm  postavljena je na čamac ili splav.. Usisna korpa za usisavanje mulja povezana je sa ejektorom sa usisnim cevovodom  i spuštena na površinu mulja. Potisni cevovod, kojim se usisani mulj potiskuje, jednim krajem povezan je sa izlaznim delom ejektora, a drugi kraj je iznet na obalu i postavljen na mesto, koje je određeno, za istovar mulja. Isporuka mulja može biti u bližoj ili daljoj okolini (nekoliko stotina metara).  Kada se mulj, iznad kojeg se nalazi čamac, iscrpi čamac se prema potrebi, zajedno sa potisnim cevovodom, premešta uzduž kanala. Ejektorima se izvlači rastresiti i tečljiv mulj. Za izvlačenje relativno stvrdnutog mulja, ispred usisne korpe, ugrađuje se mlaznica preko koje se dovodi voda kojom se mulj razbija i dovodi u tečljivije stanje koje se može usisavati.

Mešavina vode i mulja može se transportovati u bližoj ili daljoj okolini, u jame, udubljenja, suva korita, močvare (zatrpavanje), ili  razbacivati po obradivim površinama ili livadama (đubrenje).Voda iz mulja se prirodnim tokom ocedi, a isceđeni suvi mulj ostaje na mestu istovara.

 

Prednosti ejektora su:

 

 

Nedostaci ejektora su:

 

Pravci moguće realizacije projekta - EJEKTORI AGRAR

 

Zainteresovani INVESTITOR  može imati više načina za realizaciju, zavisno od raspoloživih vlastitih kapaciteta i drugih okolnosti,  tako  se predlažu  sledeće  opcije:

 

 

FaLang translation system by Faboba